พ ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘

พ ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการผิดกฎหมายอยู่โดย https://sbobet-sports.com/sbobet-168/ แพร่หลาย สมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ลงโทษหนักขึ้นเพื่อเป็นการปราบปราม [รก.2504/35/392/18 เมษายน 2504] ศาลไม่ลดโทษ ลงดาบ "เสือดุสิต" พร้อมพวก เข้าบ่อนเล่นไฮโล ปรับ 2,000 บาท [รก.2485/6/258/27 มกราคม 2485]…

Continue Reading

พ ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘

พ ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ ........ มาตรา ๔ ทวิ การเล่น หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนาย มาตรา ๕ ผู้ใดจัดให้มีการเล่น ซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน this post และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น มาตรา ๖ ผู้ใดอยู่ในวงการเล่น มอง 'Fdi Trend' ใหม่ ผ่านเลนส์ Covid และ Trade…

Continue Reading
Close Menu